tiistai 26. elokuuta 2014

MindWellness terveysmeditaatio® (MW). Taustafilosofia
MindWellness terveysmeditaatiota® harjoittavan on hyvä tietää ja ymmärtää asioista ja ajatuksista, jotka vaikuttavat sen taustalla.

MindWellness (eli MW) terveysmeditaation taustalla vaikuttavat monet erilaiset meditaatiomenetelmät, joiden avulla voidaan myös hakea perustaitoja mielen hallintaan ja potentiaalia henkisten asioiden hahmottamiseen. Nuo meditaatiomenetelmät on MW terveysmeditaatiossa parhaalla mahdollisella tavalla länsimaistettu suomalaiselle ihmiselle sopiviksi ja samalla karsittu niistä pois tarpeettomat itämaiset uskonnolliset vaikutteet. Meditaatiomenetelmien lisäksi on tärkeää ja ansiokasta tietoisuuden ja kehoälyn harjoittaminen Kehoäly® -itsehoitoharjoitusten avulla. Mielen kirkkautta edistävä ja ylläpitävä ruokavalio on eduksi. Tähän luetaan myös tolkullinen raittius.

Tapio Sippoinin kehittämän MindWellness terveysmeditaation harjoitukset eivät ole psykoterapiaa, vaikka ovatkin hyvin terapeuttisia ja jopa psykoterapeuttisia, sillä pragmaattisena filosofisena ajattelumallina niitä voidaan soveltaa kaikilla elämänalueilla kuten työelämässä, perhe-elämässä, kasvatuksessa ja opetuksessa, elämäntaidollisissa kysymyksissä sekä henkisen kasvun välineenä. MindWellness tukee ihmisenä olemista ja siihen liittyvien ongelmien tarkoituskeskeistä ratkaisemista tässä ajassa ja hetkessä. MindWellness terveysmeditaation harjoitukset eivät ensisijaisesti yritä selvittää, mikä ihmisen elämässä on mennyt pieleen, vaan painottuvat siihen, mitä hyvää ja ehjää vielä on jäljellä, minkä varaan voi rakentaa tulevaisuutta. MindWellnessin ihmiskuva on kolmiulotteinen. Fyysisen ja psyykkissosiaalisen ulottuvuuden lisäksi ihmisellä on henkinen ulottuvuus, jonka ominaisuuksia ovat muun muassa arkitajunnan tietoinen yhteys omaan piilotajuntaan ja kollektiiviseen tajuntaan, sekä vapaus, vastuu, aito omatunto ja tahto tarkoitukseen. Myös Kehoäly -itsehoidon olemus kuvastaa samaa kolmiulotteisuutta konkreettisemmalla tasolla. Luonnollinen elinvoima (muun muassa riittävä terveys ja raittius) ja oman elinvoimansa tiedostaminen ovat henkisen kehittymisen ja kasvun edellytyksiä, vaikka moni "huonoja elämäntapoja noudattava" sen haluaisikin kieltää. 

MW terveysmeditaation yksi keskeinen ajatus on, että ihmisen tulee ja hän voi itse löytää elämänsä tarkoituksen. Elämän tarkoitus voi täyttyä kolmella tavalla: toimimalla eli antamalla itse jotakin arvokasta maailmaan; kokemalla eli saamalla elämyksiä esimerkiksi taiteesta, luonnosta tai rakkaudellisesta ihmissuhteesta. Kolmas mahdollisuus toteuttaa elämänsä tarkoitus on valita arvokas ja eettisesti korkeatasoinen suhtautuminen tilanteeseen, jota ei voi muuttaa. Tärkeää ovat tehdyt valinnat ja se, mitä itse lähettää eteenpäin. Valinta liittyy aina myös oikeaan etiikkaan.

Aina ihminen ei pysty vaikuttamaan siihen, mitä tapahtuu, mutta omaan asenteeseensa hän pystyy vaikuttamaan. MindWellnessin filosofian mukaan meitä ei niinkään muuta se, mitä meille tapahtuu, vain se, miten asennoidumme asioihin.Ihmisen perimmäinen tarve on kokea elämä mielekkäänä ja merkityksellisenä. Tarkoituksen löytämisen kautta ihmisen on mahdollista löytää itsessään oleva potentiaali kestää lähes mitä tahansa elämässä vastaantulevaa. MW-filosofian mukaan ihmisellä ei ole aina vapautta valita olosuhteitaan, mutta hänellä on aina vapaus valita suhtautumisensa niihin. Ihminen on myös aina vapaa tekemään valintoja ja niistä hän on myös vastuussa.

MindWellness terveysmeditaation käsitys ihmisestä ja ihmisenä olemisesta on positiivinen, lohdullinen, looginen ja elämänmyönteinen. Vaikka fyysinen tai psyykkinen meissä välillä sairastuisi, henkinen ei koskaan! Ihmisen menneisyys ei määrää, mihin hänellä on tulevaisuudessa mahdollisuuksia, vaan elämässä on aina jäljellä runsaasti erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia.

MW-menetelmän filosofiaan ja psykologiaan kuuluu vahvasti myös muutoksen tiedostaminen ja sen kanssa suotuisan toiminnan eli vaihtoehtojen etsiminen. Ajatuksena on muutoksen kanssa yhteistyössä toimiminen, etenkin mielen ja muutostekijöiden yhteisen suunnan hahmottaminen. Yleensä ihmisiä pelottaa muutos ja sitä pyritään jarruttelemaan monin tavoin. MW-menetelmään perehtyneelle yksilölle muutos on itsestäänselvyys, jolloin muutosta ei tarvitse tai kannata pelätä, vaan aiemmin pelkoon hukattu energia käytetään nyt muutosprosessin ohjaamiseen suotuisaan suuntaan. Tässä piilee paradoksi, jonka ansiosta muutosvauhti vähitellen myös hidastuu psyykkeen kannalta erittäin leppoisaksi, eikä suuria mielenterveyttä haastavia yllätyksiä yksilön elämään enää ilmesty kovinkaan usein. MW terveysmeditaatiossa tätä suhtautumistapaa muutoksiin termillä teoton toiminta tai luonnollinen toiminta (olevaisen hyväksyminen). MW-menetelmän asenne muutosta kohtaan on siis hyvin mukautuva ja sopeutuva, ja sen ansiosta MW-menetelmä vahvistaa mielenterveyttä vahvalla ja suotuisalla tavalla. 

Ihmismieli on kuin vesi. Se mukautuu lähes joka paikkaan, jos sille antaa mahdolllisuuden. Tunteet ovat kuin aallot syvän meren pinnalla. 
 ( Tapio Sippoin )


 

perjantai 22. elokuuta 2014

Society of Kehoäly Instructors
Society of Kehoäly Instructors -niminen yhdistys toimii Kehoälyn ohjaajien ja opettajien kattojärjestönä. Sen tarkoituksena on pitää yllä Kehoälyn ohjaajien ammatillista osaamista ja yhteistyötä parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikilla Kehoälyn® ohjaajilla on mahdollista hakea jäseneksi tähän yhdistykseen.

Oppiminen ja Kehoäly

Keskustelin pari päivää sitten kehoälyä harjoittelevien kanssa siitä, kuinka kehoälyä on paras opiskella. Tarkastelen nyt oppimista yleensä ja erityisesti kehoälyn oppimista.

Tavallinen oppiminen ja opiskelu

Yleisellä tasolla lähes kaikkea oppimista, opiskelutapoja ja oppimisnopeutta voi kehittää. Eräs merkittävä taustatekijä oppimisessa on kehoäly. Jos opiskelijalla on hyvä kehoäly, antaa se paljon paremmat lähtökohdat opiskelulle, kuin jos kehoäly on surkastuneessa tilassa. Kehoälyä kannattaa harjoitella, jos yleensäkin haluaa parantaa omia oppimistuloksiaan, ja haluaa esimerkiksi pärjätä paremmin koulussa tai yliopistossa. Myös työelämässä kehoälystä on uusien asioiden oppimisessa suuri (valtava?) hyöty.

Kehoälyn opiskelu

Tänään kirjoitan lähinnä siitä, kuinka kehoälyä kannattaa opiskella ja kuinka sitä voi oppia parhaalla mahdollisella tavalla. Kehoälyä voi tietoisesti kehittää ja se kannattaa, sillä oppimisen lisäksi korkea kehoälykkyys lisää työhyvinvointia ja yleensäkin älykkyyttä. Kehoäly on työkyvyn säilyttämisen ja ylläpidon kannalta yksilön tärkein taito. Työhyvinvoinnista olen kirjoittanut jo aikaisemmin. Älykkyys on yksi osa oppimista parantavista tekijöistä. Olen myös kertonut tässä blogissa kehoälyn suhteesta älykkyyteen.

Kehoäly on taito, joka meillä jokaisella on syntyessään suhteellisen korkealla tasolla. Hyvin pian kehoäly kuitenkin alkaa surkastua. Surkastumisen suurin syy on sosiokulttuuristen tekijöiden kehoälyn kannalta negatiivinen paine, ja juuri tuo paine hyvin usein aiheuttaa kehoälyn hiipumista. Toisin sanoen opimme usein ympäriltämme sellaisia tapoja ja asenteita, jotka heikentävät kehoälyä. Kehoälyn harjoittelu (Kehoäly® method, Body Intelligence® method from Finland) on kehitetty palauttamaan ja elvyttämään tuota kadonnutta kehoälyä. Kehoälyä voi siis oppia uudelleen. 

Arkinen oppiminen tapahtuu kun oppija (sinä, minä...) tarkentaa vanhoja sisäisiä mallejaan (arvot, asenteet, uskomukset...), muuttaa ja rakentaa niitä, sekä samalla rakentaa uusia sisäiseksi muuttuvia mallejaan. Opimme siis yhdistämällä uutta jo aiemmin omaksumaamme "tietoon". Tällainen oppiminen on usein tiedostamatonta, vaikka se voi toki olla myös isolta osin tietoista.
(Puhumme nyt konstruktiivisesta oppimiskäsityksestä).

Arkiseen oppimiseen liittyy vahvasti myös sosiokulttuurinen oppiminen, eli kaikki oppiminen sitoutuu aina muihin ihmisiin ja kulttuuriin. Ihminen on vääjäämättä antropomorfinen olento, joka on sidottu ihmismielen rakenteisiin. Aina kun opit jotakin, se tapahtuu ihmisaivojen kautta.

Kuinka kehoälyä voi oppia tehokkaimmin?

Koska luet tätä, olet jo tilanteessa, joka mahdollistaa kehoälyn tehokkaamman ja syvemmän uudelleen oppimisen ja elpymisen. Tämä siksi, että nyt voit alkaa tietoisemmin elvyttää kehoälyäsi, koska olet nyt tietoinen siitä mahdollisuudesta, että kehoälyäsi voi yleensäkin elvyttää. (On olemassa suuri joukko ihmisiä, jotka eivät edes tiedä, että heillä on joskus ollut kunnollinen ja toimiva kehoäly). 

Kehoälyn potentiaalin tiedostaminen tuo sinulle mahdollisuuden aloittaa kehoälyn elvyttämisen aktiivisella tasolla. Tämä tarkoittaa, että voit aloittaa kehoälysi palauttamisen harjoittelemalla sitä aktiivisesti ja tietoisesti. Paras (ja suurelta osin ainoa kunnollinen) väline kehoälyn harjoittelussa on Kehoäly® method. Sen avulla voit toimivasti ohjata kehoälysi elvyttämisen prosessiasi, tulla vahvemmin tietoiseksi elinvoimastasi ja kehoälystäsi, sekä niihin liittyvistä asioista. Voit myös oppia ainutlaatuisia harjoituksia, joiden avulla voit elvyttää kehoälysi toimivimmalla, nopeimmalla ja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Tässä vaiheessa on pääasiallisesti ja enimmäkseen kyse kognitiivisen oppimiskäsityksen käytöstä. Kognitiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppija on aktiivinen ja osaa asettaa tietoisen oppimistavoitteen. (Kuten huomaat, kognitiivinen oppimiskäsitys ei todellakaan ole täydellinen oppimisteoria). Kehoälyn kannalta kognitiivisen lähestymistavan käyttö tarkoittaa, että haluat tietoisesti ja aktiivisesti elvyttää ja lisätä kehoälyäsi. 

Kuinka kehitytään kehoälyn mestariksi?

Kehoälyn mestariksi voi tulla lähes kuka tahansa, joka aktiivisesti ja riittävän pitkäjänteisesti harjoittaa Kehoälyn® menetelmää. Kehoälyssä on kyse taidosta, joka sekä mestaritasolla että muutoinkin on niin syvällistä ja korkeatasoista, että sitä on mahdoton oppia pelkästään teoreettisena asiana. Monet opiskelevat kehoälyä enemmän tai vähemmän sivuavia asioita, kuten monenlaisia somaattisia menetelmiä, psykoterapian muotoja tai monenlaisia itämaisia harjoituksia. Toki niilläkin kehoäly saattaa hiukan elpyä. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että kehoälyn todellinen ja korkeatasoisempi osaaminen edellyttää kehoälyn kokemuksellista oppimista Kehoäly methodin harjoituksia tekemällä.

Missä voi opiskella kehoälyä?

Syksyllä 2014 on opistoissa kaksi peruskurssia tarjolla. Lisäksi Society of Kehoäly Instructors järjestää Kehoälyn harjoituksia ja kursseja ympäri Suomea. Kysy tarvittaessa lisää Tapiolta, kehoeetikko ät gmail.com.

Opistojen kurssien tietoja:
  
Siuntiossa Hiiden Opistossa Kehoäly läsnäolon ja itsehoidon peruskurssi 4.-5.10.2014, lauantaina klo 10-13 ja 14-17, sunnuntaina klo 10-13 ja 14-17.

Tikkurilassa Vantaan aikuisopistolla, Kehoäly® läsnäolon ja itsehoidon peruskurssi 16.10.-13.11.2014 torstaisin klo 17-20. Kurssi numero V 141047. Hinta 99 euroa. 

 


keskiviikko 20. elokuuta 2014

Kehoäly ohjaajakoulutus, Cardinal, 1. level Instructor (Punainen taso) Syyskuussa on Helsingissä kolmen päivän Kehoälyn ohjaajien koulutus. (Kehoäly® method, Body Intelligence® method from Finland).  

Koulutuksessa opiskellaan Cardinal (1. taso) Kehoälyn ohjaajien graduointiin vaadittavat asiat. 

Koulutuksen ja kuukauden aktiivisen itsenäisen harjoittelun jälkeen osallistujilla on mahdollista graduoida Kehoälyn ohjaajan ensimmäinen taso, eli Cardinal grade, 1. level (Punainen taso). Tason suorittaneet saavat Kehoälyn 1. tason lisenssin ja Kehoäly® Cardinal Instructor oikeudet.

Graduoinnin järjestää: Collegium of Kehoäly Instructors


Aika: 
5.9.2014 perjantai klo 16-19, 
6.9.2014 lauantai klo 10-14, 
7.9.2014 sunnuntain klo 10-14.

Paikka: Helsinki
Kouluttaja: Society of Kehoäly Instructors 
Hinta: 180 euroa
Ilmoittatuminen ja tiedustelut:
Tapio Sippoin, 050 5328 528 tai kehoeetikko @ gmail. comKenelle koulutus on tarkoitettu:
Kaikille tolkullisille ja mukaville ihmisille, joita kiinnostaa oppia Kehoälyä. Katso alta tarkemmat vaatimukset.

Eettiset vaatimukset (Punainen taso):
Koulutukseen tuleva henkilö omaa ja on kiinnostunut suhteellisen terveellisistä elämäntavoista ja on kohtuullisen pidättyväinen päihteiden käytössä. Hän haluaa olla vähintäänkin melko aktiivinen ja pyrkiä suhteellisen säännölliseen Kehoälyn harjoittamiseen. Hän haluaa omaksua Kehoälyn toimintatavat ja etiikan vähintäänkin tolkullisella tasolla. Hän myös omaa kohtuullisen eettiset ja sosiaalisesti älykkäät käytöstavat.
 
Muut vaatimukset (Punainen taso):
On vähintäänkin 17-vuotias.
Ei ole akuutisti tai vakavasti mielenterveysongelmainen.
Mielenterveyskuntoutujille tai päihdekuntoutujille koulutus ei sovi, mutta heille suositellaan tavallisia Kehoälyn harjoituksia.

Koulutuksen sisältö ja tason graduointivaatimukset:
Instructor, 1. level, Cardinal grade. 
(Kehoälyn ohjaajan taso, Punainen)

Punaiseen tasoon graduoitavat asiat:
Kehoäly Amble
Kehoäly Balancing Breath
Kehoäly Detox Breathing
Vital Stretching ja Body Balancing position

Kirjallinen tentti tai essee:
Kehoäly methods exercising manners and contraindications of training. Suomessa järjestettävissä koulutuksissa tentti tai essee tehdään suomeksi.

Graduoinnin hyväksytysti suorittaneiden oikeudet (Punainen taso):
Oikeus pitää enintään neljän tunnin pituisia Kehoälyn harjoitustapahtumia, iltoja ja säännöllisiä harjoituksia.
Saa opettaa Kehoälyn harjoituksia omaan eli Cardinal-tasoon asti. Ei anna oikeutta pitää Kehoälyn ohjaajien koulutusta eikä graduoida Kehoälyn ohjaajia.


Kehoäly® = Good gain, no pain. Kehoäly on lähes täydellinen työkykyä lisäävä ja stressiä vähentävä bodymind-menetelmä, joka lisää kehoälyä paremmin kuin mikään muu toiminta. Kehoäly® sisältää lempeää itsehoitoa, elinvoiman aitoa tunnistamista ja siitä tietoiseksi tulemista, hermostoa vahvistavaa energiaharjoittelua, sekä monipuolista toimivaa terveysliikuntaa. Kehoälyn harjoittelun seurauksena on ainutlaatuisen vahva kehoälyn lisääntyminen. Kehoäly on myös työkyvyn säilyttämisen ja ylläpidon kannalta yksilön tärkein taito. Kehoälyn menetelmää kehitetään jatkuvasti, Creatio Aeterna -toimintatavan mukaisesti.tiistai 19. elokuuta 2014

Kehoälyn menetelmä uudistui

Kehoälyn menetelmää ja organisaatiota (Kehoäly® method, Body Intelligence® method from Finland) uudistettiin parhaaseen mahdolliseen aikaan kesällä 2014. Uudistaminen on luonnollinen osa Kehoälyn perinnettä ja järkevästi linjassa Kehoälyn Creatio Aeterna-toimintatavan kanssa. Jatkuvaa kehittämistä ja uudistamista tarkoittava Creatio Aeterna on ollut käytössä Kehoälyn harjoittelussa jo reilut parikymmentä vuotta. Uudistus ja perinne ovat siis onnistuneesti ja sopuisasti samassa paketissa.

Mitä Kehoälyn uudistuksessa tapahtui?

Kesän aikana perustettiin kolme yhdistystä, joissa Kehoälyn ohjaajat ja opettajat ovat tärkeässä roolissa. Kehoälyn ohjaajille perustettiin kaksi kaksi yhdistystä, eli Society of Kehoäly Instructors ja Collegium of Kehoäly Instructors. Lisäksi Helsinkiin perustettiin uusi avartuvaa ja kokonaisvaltaista ihmiskuvaa ja sen kehittymistä edustava Avartuva Ihmiskuva ry, jonka hallituksessa toimii kolme kehoälyssä pitkälle edistynyttä Kehoälyn ohjaajaa.

Society of Kehoäly Instructors -niminen yhdistys toimii Kehoälyn ohjaajien ja opettajien kattojärjestönä. Sen tarkoituksena on pitää yllä Kehoälyn ohjaajien ammatillista osaamista ja yhteistyötä parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikilla Kehoälyn® ohjaajilla on mahdollista hakea jäseneksi tähän yhdistykseen.

Toinen Kehoälyn ohjaajien yhdistys on Collegium of Kehoäly Instructors eliCKI. Se toimii kiinteästi yhteistyössä Kehoälyn menetelmän ensimmäisen kehittäjän Tapio Sippoinin kanssa. CKI toimii Kehoälyn ohjaajien ja opettajien osaamista ja Kehoälyn opettajakoulutusta valvovana organisaationa. CKI eli Kehoälyn ohjaajien kollegio kehittää Kehoälyn harjoittelua, tekniikoita, pedagogiikkaa, didaktiikkaa, sekä järjestää Kehoäly® ohjaajien ja opettajien graduoinnit ja myöntää Kehoälyn® lisenssit.

Kehoälyn ohjaajien uudet graduointivaatimukset

Kesän 2014 aikana Kehoälyn ohjaajien kollegio (CKI) uudisti Kehoäly® ohjaajien graduointivaatimukset. Jatkossa Kehoälyn ohjaajat tunnistaa tasojen mukaan, joita on nyt kahdeksan. Samalla ylimpiin tasoihin otettiin avoimesti opetettaviksi mukaan aikaisemmin salassa pidettyjä voimakkaampia Kehoälyn harjoituksia. Nuo harjoitukset vaativat suhteellisen korkealle kehittynyttä kehoälyä, joten niitä opetetaan edelleen vain ylimpiin tasoihin edenneille Kehoälyn® ohjaajille (6. level, 7. level ja 8. level).

Lisäksi Kehoälyn ohjaajien graduointivaatimuksiin on lisätty muutamia uusia Kehoälyn harjoituksia, kuten SRE eli Kehoäly Stress Releasing exercises TM. SRE on on Kehoälyn voimakaampi psykoterapeuttinen harjoitesarja, joka rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Harjoitus käynnistää lihasten vapinana tai tärinänä alkavan luonnollisen palautumismekanismin. SRE harjoitusliikkeet on helppo oppia ja niiden vaikutukset ovat nopeasti havaittavissa. 

Kehoälyn laajempi kansainvälistyminen

Kehoäly® method (Body Intelligence® method from Finland) kansainvälistyy ja sen vuoksi Kehoälyn ohjaajien kollegio (CKI) otti ensisijaiseksi käyttöön Kehoälyn harjoitusten englanninkieliset nimet, mutta suomankieliset nimet kulkevat edelleen suurelta osin niiden rinnalla. Myös kaikki Kehoälyn ohjaajien tasot ovat englanninkielisiä.

Kehoäly® = Good gain, no pain. Kehoäly on lähes täydellinen työkykyä lisäävä ja stressiä vähentävä bodymind-menetelmä, joka lisää kehoälyä paremmin kuin mikään muu toiminta. Kehoäly® sisältää lempeää itsehoitoa, elinvoiman aitoa tunnistamista ja siitä tietoiseksi tulemista, hermostoa vahvistavaa energiaharjoittelua, sekä monipuolista toimivaa terveysliikuntaa. Kehoälyn harjoittelun seurauksena on ainutlaatuisen vahva kehoälyn lisääntyminen. Kehoäly on myös työkyvyn säilyttämisen ja ylläpidon kannalta yksilön tärkein taito. Kehoälyn menetelmää kehitetään jatkuvasti, Creatio Aeterna -toimintatavan mukaisesti.
 
Ilmainen Kehoälyn treeni 20.8. keskiviikkona


Harjoitukset: 20.8.2014 keskiviikko, klo 17-19.


Laji: Kehoäly® method (Body Intelligence® method from Finland).

Kenelle: Kaikille avoimet harjoitukset. Siis kaikille tolkullisille ja mukaville Kehoälystä kiinnostuneille ihmisille.

Varusteet: Mukavat liikuntavaatteet, makuualusta (retkipatja yms.), vesipullo, iloinen ja oppivainen asenne.

Paikka: Länsi-Pasila ja/tai Keskuspuiston luonto. Kokoontuminen Länsi-Pasilassa. Hyvällä säällä harjoittelemme ulkona, sateen sattuessa tai kylmällä säällä siirrymme sujuvasti sisälle. Tarkka paikka ilmoitetaan sitovasti ilmoittautuneille.

Ilmoittautuminen: Varaa paikkasi ajoissa. Lähetä tekstiviesti numeroon 050 5328 528, Tapio.Ohjelma: Viime viikolla oli aiheena Kehoälyn FreeFlow® harjoittelu ja Traditionaaliset Kehoälyn harjoitukset. Tällä viikolla jatkamme aiheesta. Teemme ensin Elävöittävän liikesarjan ja sen jälkeen elinvoimaa lisääviä FreeFlow harjoituksia (FreeFlow Collecting exercises) ja Kehoäly Traditional exersices. 

Ohjaajat: Keskiviikon treenit ohjaa Raimo Niemelä. 
Järjestäjä: Society of Kehoäly Instructors.Kehoäly® = Good gain, no pain. Kehoäly on lähes täydellinen työkykyä lisäävä ja stressiä vähentävä bodymind-menetelmä, joka lisää kehoälyä paremmin kuin mikään muu toiminta. Kehoäly® sisältää lempeää itsehoitoa, elinvoiman aitoa tunnistamista ja siitä tietoiseksi tulemista, hermostoa vahvistavaa energiaharjoittelua, sekä monipuolista toimivaa terveysliikuntaa. Kehoälyn harjoittelun seurauksena on ainutlaatuisen vahva kehoälyn lisääntyminen. Kehoäly on myös työkyvyn säilyttämisen ja ylläpidon kannalta yksilön tärkein taito. Kehoälyn menetelmää kehitetään jatkuvasti, Creatio Aeterna -toimintatavan mukaisesti.

torstai 14. elokuuta 2014

Runous, Eino Leino, itsensä rakastaminen ja kehoälyn lempeys
Eilen ennen MindWellness terveysmeditaation® harjoitustani luin elämäniloksi ja nautinnoksi runoja. Eräs runoilijasuosikeistani on Eino Leino. Minulla on kirjana myös Eino Leinon Hymyilevä Apollo. Sieltä nousu esiin pikku pätkä, joka kuvaa Kehoälyn harjoittelun tärkeyttä ja arvoa.

Min verran meissä on lempeä,
sen verran meissä on ijäistä
ja sen verran meistä myös jälelle jää,
kun päättyvi päivä tää.

Eino Leino, Hymyilevä Apollo,1898

Kehoälyn perusvire on terve itsensä rakastaminen. Kun ihminen rakastaa itseään terveellä tavalla, kykenee hän rakastamaan myös muita hyvällä tavalla. Kysymykseksi nousee, onko meissä lempeä itseämme kohtaan ja kuinka paljon. Jos lempeyttä on ollut runsaasti, heijastuu se myös ulospäin ja ympärillemme. Todennäköisesti olemme tehneet paljon hyvää ja saaneet aikaan paljon hyvää. Ainoa hyvä ja arvokas, mitä meistä tänne jäljelle jää, on lempeiden hyvien tekojemme vaikutukset.

On suuri joukko ihmisiä, jotka kärsivät kehoälyn puutteesta. Asiaa voi korjata aloittamalla kehoälyn harjoittelun (Kehoäly® method, Body Intelligence® method from Finland). Lempeys itseä kohtaan ilmenee erityisesti kehoälynä, joka taas ilmenee terveytenä ja hyvinvointina. Kaikilla ihmisillä on potentiaali kehoälyyn, se pitää vain elvyttää. Taas Eino Leineon sanoin, runosta Hymyilevä Apollo:

Ei paha ole kenkään ihminen,
vaan toinen on heikompi toista.
Paljon hyvää on rinnassa jokaisen,
vaikk' ei aina esille loista.

Eino Leino, Hymyilevä Apollo,1898

Kehoälyä on myös helppo hahmottaa vastakohtansa kautta. Jos ihminen toimi itsetuhoisesti, on hänen kehoälynsä häiriintynyt. Häiriintyneen kehoälyn merkkejä ovat stressi, päihteiden käyttö, voimattomuus, levon puute, mielenterveyden ongelmat sekä yleisesti ottaen kaikki sellainen touhu, joka heikentää terveyttä ja aitoa hyvinvointia.

Myös Kehoälyn harjoittelussa on lempeys mukana. Tämä on asia, joka erottaa Kehoälyn harjoittelun usein muusta liikunnallisesta ja itsehoidollisesta toiminnasta. Lempeän harjoittelun toimintatavan olen määrittänyt jo aikaisemmin tässä blogissa.Kehoäly® = Good gain, no pain. Kehoäly on lähes täydellinen työkykyä lisäävä ja stressiä vähentävä bodymind-menetelmä, joka lisää kehoälyä paremmin kuin mikään muu toiminta. Kehoäly® sisältää lempeää itsehoitoa, elinvoiman aitoa tunnistamista ja siitä tietoiseksi tulemista, hermostoa vahvistavaa energiaharjoittelua, sekä monipuolista toimivaa terveysliikuntaa. Kehoälyn harjoittelun seurauksena on ainutlaatuisen vahva kehoälyn lisääntyminen. Kehoäly on myös työkyvyn säilyttämisen ja ylläpidon kannalta yksilön tärkein taito.

keskiviikko 13. elokuuta 2014

Jooga, pilates, voimaharjoittelu ja Kehoälyn lempeys
Joogi
Olin eilen tekemässä painnonnoston harjoituksiani. Salille ilmestyi tuttu hiukan vanhempi fiksu kokenut painonnoston harjoittelija, joka nykyisin treenaa lähinnä omaksi ilokseen ja pitääkseen terveyttään yllä. Hänellä oli jalka huonossa kunnossa. Fysioterapeutin neuvoista ja hoidoista ei ollut kunnollista apua hänelle. Lääkäri olisi määrännyt vain kipulääkettä (hoh hoijaa). Treenini päätteeksi opetin hänelle muutaman Kehoälyn lempeän harjoituksen (Kehoäly® method), joita tekemällä hän saa jalkansa nopeasti kuntoon. Pyysin häntä jatkamaan näiden Kehoälyn harjoitusten tekemistä. Salilta lähtiessään heppu oli onnellinen ja kiitollinen saamastaan avusta. 

Kiitos myös hänelle, sillä hänen kanssa käymäni keskustelu toimi kimmokkeena tämän päivän kehoeetikon blogin kirjoitukselle. Puhuimme urheiluvammoista ja niiden syistä. Ja samalla muistakin liikunnallisista lajeista, joissa voi itsensä teloa tavalla tai toisella. Esiin nousi myös jooga ja pilates. Vuosien saatossa "tavallisten ihmisten" ja urheilijoiden lisäksi hoidoissani ja opissani on käynyt pitkästi toistakymmentä joogan harrastajaa ja lukuisia joogaopettajia, joilla on ollut joogaamalla tulleita terveysoireita, vammoja ja sisäelinten toimintahäiriöitä. Myös liiallisella pilateksen harjoittelulla voi saada terveysvaivoja; on ollut pilates-treenistä aiheutunutta virtsankarkailua, vatsalihakset aivan jumissa ja sisäelinten toiminnassa häiriöitä.

Koska kohta kirjoitan joogasta, on hyvä ihan varmuuden vuoksi kertoa, että Kehoäly® on nykyaikainen suomalainen länsimaiselle ihmiselle kehitetty sekulaarinen itsehoidon ja terveysliikunnan menetelmä, (myös rekisteröity tavaramerkki), jolla ei ole mitään erityistä tekemistä joogan tai itämaisten uskontojen harjoittamisen kanssa. Kehäly on työkyvyn säilyttämisen ja ylläpidon kannalta yksilön tärkein taito, täällä pari kirjoitusta siitä. Myös Kehoälyn ja voimaharjoittelun suhteesta olen kirjoittanut aikaisemmin, tässä linkki.

Joogi
Menen nyt erään tabun ytimeen. Joogaa pidetään usein hyvin terveellisenä lajina, mutta vuosikausien kokemukseni perusteella tuo ei useinkaan pidä täysin paikkaansa. Liiallinen ääriasennoissa venyttely ja halu voittaa vierustoveri notkeudessa on aiheuttanut monelle vakaviakin nivelvaivoja ja selän terveyden romahtamisen. (Muun muassa näitä olen vastaanotollani hoitanut). Liika venyttely, etenkin niveliä vääntävä venyttely, kuten usein joogassa, on toisinaan kovin epätervettä touhua. Jalat ristissä pitkään istuminen (joogien lootusasento) saattaa vaurioittaa muun muassa polvia. Monien joogaopettajien tai sellaiseksi opiskelevien tarve saada joku joogaliike/venytys tehtyä, jotta on ”tarpeeksi hyvä” joogaopettajaksi, saattaa usein joogin terveyden vaaroille alttiiksi. Luonani on myös käynyt joogeja, joiden joogaopettaja on heitä fyysisesti ”kannustanut” (käsin joogaajan kehoa pakottamalla) johonkin vaaralliseen asentoon ja hups, paikat eivät kestäneetkään. Myös kovin runsas selän ylivenyttely on joissakin tapauksissa ollut osaltaan aiheuttamassa selkärankareuman puhkeamista.

Joogaavien kannattaisi hyvin nopeasti kopioida Kehoälyssä yli kaksikymmentä vuotta käytössä ollut Lempeän harjoittelun harjoittelutapa. Kehoälyn harjoittelu (Kehoäly® method, Body Intelligence® method from Finland) on aina turvallista ja kaikki selviävät harjoituksista terveinä kotiin. Kehoälyn harjoittelutavoista mallia saavat aivan vapaasti ottaa joogit, pilates-harjoittelijat, voimailun harjoittelijat, urheilijat, jumppaajat, kaikki liikkujat ja liikuntaa jossain muotoa harjoittavat, olkaa hyvä.

Joogaguru
Eräs aiemminkin julkaistu palaute vuosien varrelta: ”Pitkään jatkunut ummetukseni parani edellisenä päivänä tehdyn Kehoäly®Elävöittävän liikesarjan ansiosta. Edes jooga ei vaivaani auttanut, mutta nyt apu löytyi.” Nainen 60 v. jooga- ja rentousterapeutti.
Kehoäly® = Good gain, no pain. Kehoäly on lähes täydellinen työkykyä lisäävä ja stressiä vähentävä suomalainen bodymind-menetelmä, joka lisää kehoälyä paremmin kuin mikään muu toiminta. Kehoäly® sisältää lempeää itsehoitoa, elinvoiman aitoa tunnistamista ja siitä tietoiseksi tulemista, hermostoa vahvistavaa energiaharjoittelua, sekä monipuolista toimivaa terveysliikuntaa. Kehoälyn harjoittelun seurauksena on ainutlaatuisen vahva kehoälyn lisääntyminen.

Lempeän harjoittelun toimintatapa ("periaate")

 

Kehoäly on aidompaa ja pysyvämpää hyvinvointia. Tiesitkö tämän?

 

 

 Lempeän harjoittelun toimintatapa

 

Kehoälyn®  jokainen harjoitus tai liike tehdään vain siihen asti kuin aidosti hyvältä tuntuu. Tehdään mahdollisimman lempeästi, pehmeästi ja rennosti. Tehdään riittävän kevyesti.


Jos tunnet liikkuessasi kipua, epämukavuutta tai väsymystä, anna liikkeen muuttua kevyemmäksi, vähennä liikkeen laajuutta tai määrää, hidasta sen tempoa tai pysäytä liike ja lepää.
Viisas Kehoälyn harjoittelu sisältää runsaasti hyväksyntää, armoa ja myötätuntoa kehoa kohtaan. Lempeästi harjoitellen, hitaasti kiiruhtaen, kehoa ja mieltä kuunnellen ja kunnioittaen, rennosti ja aina iloisella mielellä harjoitellen. Näin tapahtuu oikea Kehoälyn harjoittelu. Jos toimii toisin tekee selkeästi muuta kuin Kehoälyn harjoittelua. Niin aloittelijan kuin Kehoälyn konkarinkin olisi hyvä säännöllisesti miettiä Kehoälyn toimintatapoja ja prinsiippejä, sekä omia asenteitaan itsehoitoon.

Kehoäly® = Good gain, no pain. Kehoäly on lähes täydellinen työkykyä lisäävä ja stressiä vähentävä bodymind-menetelmä, joka lisää kehoälyä paremmin kuin mikään muu toiminta. Kehoäly® sisältää lempeää itsehoitoa, elinvoiman aitoa tunnistamista ja siitä tietoiseksi tulemista, hermostoa vahvistavaa energiaharjoittelua, sekä monipuolista toimivaa terveysliikuntaa. Kehoälyn harjoittelun seurauksena on ainutlaatuisen vahva kehoälyn lisääntyminen.

maanantai 11. elokuuta 2014

Loman loppu paljastaa KehoälynKehoäly® on taito, joka on oleellinen työkyvyn ja työhyvinvoinnin kannalta ja sen hallinta paljastuu erityisesti lomien loppuessa. Voidaan jopa sanoa, että kehoäly on työkyvyn säilyttämisen ja ylläpidon kannalta yksilön tärkein taito. Loman loppuminen ja arjen alku paljastaa kehoälyn tai sen puutteen suhteellisen selkeästi. Kerron nyt miksi.Tänään alkoi monella lapsella koulu, pitkän loman jälkeen. Osa kouluun saapuvista lapsista on virkeitä, levänneitä ja onnellisia, osa ei. On maanantai, joten moni aikuinenkin meni viikonlopun jäljiltä töihin. Viedessäni tytärtäni dagikseen, näin matkalla monenlaisia ihmisiä, osa onnellisia ja iloisen rentoja, toiset taas erittäin stressaantuneita ja väsyneitä. Tuota aamuista menoa katsellessani päätin kirjoittaa yhden tärkeän havainnon siitä, miksi toiset voivat loman jäljiltä hyvin ja toiset eivät.

Jos ihmisen loma on onnistunut, hän elää kehoälyn mukaan. Hän menee nukkumaan, kun se on hyväksi ja herää riittävästi levättyään. Tällöin hän lepää lomalla ja muuttuu usein elinvoimaisemmaksi kuin ennen lomaansa. Tuon hyvän terveen rytmin hän määrittää kehoälyn avulla. Kun lomat on loppu eli työt ja koulut alkavat, muuttuu yksilön rytmi usein ulkoapäin määritellyksi, sillä töiden ja koulun alkamisajan määrää joku mu kuin yksilö itse. Siihen monen on kuitenkin nöyrästi sopeuduttava.Jos on fiksu, osaa ennakoida loman jälkeisen aamun aikaisen herätyksen ja mennä illalla ajoissa nukkumaan. Jos kuitenkin uusi ryhmi aiheuttaa sopeutumisvaikeuksia, kyse on usein muusta kuin kehoälyn puutteesta. Kehoäly ohjaisi eri rytmiin kuin mitä yhteiskunta vaatii. Jo melko lyhyen ajan jälkeen kehoälyn pitäisi kuitenkin alkaa sopeutua uuteen työ/koulurytmiin. Tällöin hyvän kehoälyn omaavalla tapahtuu muutos. Kehon väsymys ja etenkin siitä kertova kehoäly ohjaavat muutosta. Ihminen alkaa mennä siis nukkumaan aikaisemmin, koska kuuntelee mitä kehoäly hänelle kertoo.Tänä aamuna vastaani tuli suuri joukko kovin väsyneitä työmatkalaisia. He vaikuttivat myös kovin stressaantuneilta ja osa jopa vihaisilta. Sitä se väsymys aiheuttaa. Tietysti myös viikonlopun alkoholin käyttö saatttaa pahentaa asiaa. Päihteiden käyttö tuhoaa kehoälyä, sillä päihteet häiritsevät aina mielen ja kehon välistä harmonista hyvää viestintää. Nuo yksilöt ovat menneet liian myöhään nukkumaan tietäen kuitenkin monelta pitää herätä aamulla. Ja jotkut heistä eivät ole edes levänneet viikonloppuna. He ovat todennäköisesti juuri niitä kehoälyttömiä. Jos kuulut tuohon ryhmään, älä huoli, et ole yksin, sillä teitä on hyvin paljon.

Ja asian voi aina korjata. Voit elvyttää kehoälysi, sillä jokainen tavallinen ja tolkullinen ihminen voi aloittaa kehoälyn harjoittelun. Paras tapa aloitukseen on tulla ohjattuihin Kehoälyn harjoituksiin (Kehoäly® method, Body Intelligence® method from Finland). Kehoälyn harjoittelu on työkyvyn ja työssä jaksamisen kannalta avainasemassa, sillä riittävä kehoäly takaa, että henkilö haluaa pitää työkykyä ylläpitävää tietotaitoa yllä ja soveltaa sitä kokonaisvaltaisesti elämäänsä. Harjoittelusta seuraa kyky tunnistaa primääri levon ja unen tarve, kyky tunnistaa mikä ravinto on itselle hyväksi, kyky tunnistaa oma stressi ja taito poistaa tuo stressi parhaalla mahdollisella ja terveellä tavalla, taito ohjata keho ja mieli rentoon elinvoimaiseen tilaan, sekä taito tehostaa omaa luovuutta parhaalla mahdollisella terveellä tavalla.Ensi torstaina 14.8.214 järjestetään maksuttomat Kehoäly® ja FreeFlow® harjoitukset Helsingissä. Kannattaa ilmoittautua nopeasti mukaan, sillä paikkoja on rajoitetusti. Täältä saat tietää lisää. Carpe diem!

Kehoäly® = Good gain, no pain. Kehoäly on lähes täydellinen työkykyä lisäävä ja stressiä vähentävä bodymind-menetelmä, joka lisää kehoälyä paremmin kuin mikään muu toiminta. Kehoäly® sisältää lempeää itsehoitoa, elinvoiman aitoa tunnistamista ja siitä tietoiseksi tulemista, hermostoa vahvistavaa energiaharjoittelua, sekä monipuolista toimivaa terveysliikuntaa. Kehoälyn harjoittelun seurauksena on ainutlaatuisen vahva kehoälyn lisääntyminen.